Original Art Photography Institute (OAPI)

התלוי

התלוי
?'??? ? ????, ??? ??????, ???? ??????, ??? 2012

אמור מה לבשת ואומר לך מי אתה

תחושת הסכנה מהים הבלתי צפוי, 

והכניסה של הדייגים לים הסוער 

כמוה כהתאבדות

 או שאולי זו התאבדות של החברה הערבית 

באלימות שבה ?

האם אנחנו נחזור מהחיים הגועשים ? 

התלוי
?'??? ? ????, ??? ??????, ???? ??????, ??? 2012

פרטי התמונה

הערכת שווי התמונה בוצעה על פי מודל OAPI