Original Art Photography Institute (OAPI)

האם יש דרך להפוך צילום לייחודי ?

התשובה לשאלה החשובה הזאת ... שאפשר לקרוא לה גם "שאלת מיליון הדולר" ... היא כן!

ניתן להפוך צילום לייחודי באמצעות מנגנון שאינו בר שיכפול,
ויתן לרוכש העבודה אמון במקוריות היצירה.

המנגנון צריך לכלול מספר אלמנטים:
חתימה של האמן על העבודה – באופן פיזי ולא באמצעות תוכנת עריכה.
ניתן לחתום במספר אופנים: על גבי התמונה, על גבי המסגרת, מאחורי התמונה.
הדרך המומלצת היא לחתום על גבי התמונה עצמה - כמו בעבודות ציור, במקום שאינו פוגם בקומפוזיציה.

סימני זיהוי נסתרים בכתב ידו של האמן מתחת לפספרטו (אם קיים).
מתן שם לתמונה
טקסט המתייחס למסר היצירה, בכתב ידו של האמן מאחורי התמונה,
כך שניתן לראות אותו.
אפשר גם לחתום מתחת למסר.
מספר עותקים מוגבל וידוע מראש של התמונה לכל קטגוריית גודל של העבודה.

הדפסה על נייר איכותי עמיד לשנים רבות.

מיסגור מוזיאלי לעבודת הצילום.

תעודת מקור הכוללת את פרטי הזיהוי של התמונה:
שם האמן, שם העבודה, קטגוריית גודל, מספר עותקים מקסימלי,
וחתימה מאושרת על ידי רשות מוסמכת כגון נוטריון ובמידת הצורך אפוסטיל.

על אף האמור לעיל, לא די בעבודת צילום מקורית כדי להפוך אותה
ליצירה הכדאית לרכישה כיצירת אמנות.

יש צורך בקיומם של קריטריונים נוספים כגון מוניטין האמן, השתתפות האמן בתערוכות נחשבות,
הצגת התמונה בתערוכות נחשבות ומוזיאונים, שיפוט מקצועי ואובייקטיבי וכו'.

לאמן אין שליטה על כמות העותקים מעבודת הצילום שמשוכפלים ומודפסים,
למשל באמצעות הורדה מהאינטרנט, ואפילו על ידו,
אבל ניתן להגביל את מספר העבודות המודפסות
עם החתימה המקורית.

האמן מתחייב למספר עותקים סופי עם חתימה מקורית,
ויחד עם תעודת מקור ושאר סממני המקוריות מתקבל בידול עבודת המקור מההעתקים.
אין הגבלה למספר ההדפסות ללא חתימה מקורית.

.....

שאלת מליון דולאר