Original Art Photography Institute (OAPI)

אוספי אמנות - עבודות צילום אמנותי מקוריות

הצילומים המקוריים החתומים מאוספי האמנות ניתנים לרכישה,
לכל עבודה מצורפת תעודת מקור מאושרת נוטריונית,
המאשרת את אותנטיות החתימה של האמן.

ניתן לרכוש גם העתקים