Original Art Photography Institute (OAPI)

המקום למפגש
אמני צילום ואספני אמנות

% 0 משתלם לאמנים
% 0 בטוח לאספנים

צלמים אמנים מוזמנים להצטרף למיזם
ולמכור את תמונות המקור שלהם

ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, אך כרוכה בעמידה בתנאי העיקרי - התחייבות לא לייצר עבודות צילום מקוריות מהעבודה המוצגת בגלריה מעבר לכמות שהוגדרה בהסכם.

היצירה ניתנת להדפסה גם כהעתק, ולא רק כמקור מספר פעמים בלתי מוגבל על פי שיקול דעת האמן.

כמו כן נדרשת התחייבות האמן, כי תעודת מקור על היצירות המצורפות למיזם תונפק על ידי OAPI בלבד, וזאת על מנת לספק לרוכשים מנגנון מקוריות חיצוני אובייקטיבי, בלתי תלוי באמן עצמו.

ניתן להגיש מועמדות באמצעות משלוח עבודות לאימייל OAPI@1StopShot.com.

OAPI מתחייבת כי בעבודות שיישלחו לא ייעשה כל שימוש אלא לבחינת המועמדות בלבד.

כל העבודות שיתקבלו למיזם הן בבעלות האמנים או בעליהן החוקיים, ולא ייעשה בהן כל שימוש פרט להצגתן בגלריה ו/או הצגתן בפרסום לטובת מכירתן.
צ ל מ י ם

אספני אמנות מוזמנים להצטרף למיזם
ולרכוש עבודות צילום מקוריות אותנטיות

עבודה כדאית לרכישה כיצירת אמנות, דורשת קריטריונים כמו מוטיבים אמנותיים, מסר, מוניטין האמן ושיפוט אובייקטיבי.

מעבר לכך נדרש להבטיח שהעבודה לא תהיה ברת שיכפול מקורי אותנטי – לא על ידי האמן, ולא על ידי כל אחד אחר – כדי למנוע הצפה של עותקים בשוק.

שמירה על נדירות עבודת הצילום תעצים מאוד את ערכה.
מדובר בשיטה חדשנית, המאפשרת לאספנים לרכוש עבודות צילום מקוריות אותנטיות ללא חשש משכפול וזיופים.

אז מה תקבלו ברכישת עבודות צילום מקוריות ב- OAPI ?
עם הרכישה תקבלו תעודת מקור חתומה על ידי נוטריון, ותעודת אפוסטיל של מדינת ישראל, המוכרת בכל מדינות אמנת האג. בנוסף, לאחר שיושלם הפיתוח, תקבלו גם NFT – וזאת אף אם רכשתם את העבודה טרם השלמת הפיתוח.

ה-NFT ישמש הוכחה לבעלותכם על עבודת האמנות המקורית. מי שמחזיק בעבודת צילום חתומה על ידי האמן מבלי שהוא מחזיק בהוכחה על מקוריותה כגון תעודת מקור ו/או NFT, למעשה אינו בעליה של עבודת צילום מקורית אותנטית.

ה- NFT הוא סחיר, וניתן להמשיך לסחור בעבודת הצילום המקורית אותנטית ללא הגבלה גם לאחר שנים רבות, ולהעביר לרוכש החדש את הזכויות על היצירה באמצעות ה- NFT.
א ס פ נ י ם

כמה זה עולה ?

ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום
,
ומאפשרת מכירה ו/או רכישה של עבודות צילום אמנותי מקוריות מבלי לחשוש מזיופים,
מאחר שמנגנון המקוריות הינו חיצוני אובייקטיבי, ואינו תלוי באמן עצמו.
מ ח י ר

רכישת העתקים

למי שאינו מעוניין ברכישת יצירות אמנות מקוריות,
אך מעוניין לעטר את ביתו או משרדו ביצירות אמנות במחירים סבירים,
היצירה ניתנת לרכישה גם כהדפס העתק ללא חתימה מקורית של האמן, ולא רק כמקור.
ה ע ת ק י ם

פרטי צלם אמנותי

אני צלם המעוניין להצטרף למיזם 'עבודות צילום מקוריות' OAPI,

ולמכור עבודות צילום נבחרות מהעבודות שלי.

פרטי אספן אמנות

אני אספן המעוניין להצטרף למיזם 'עבודות צילום מקוריות' OAPI,

וכן לרכוש עבודות צילום נבחרות מאמני צילום,