Original Art Photography Institute (OAPI)

Run Over

Run Over
Woman Mood - Run Over

התמונה מהווה מחאה על הניצול המיני של האישה,

באמצעות הקרנה של תמונת אנשים,

הדורכים ודורסים בדרכם את אבריה האינטימיים של האישה,

כשהאישה היא הגשר עליו הם עוברים.


התמונה מהווה מחאה על הניצול המיני של האישה, 

באמצעות הקרנה של תמונת אנשים, 

הדורכים ודורסים בדרכם את אבריה האינטימיים של האישה, 

כשהאישה היא הגשר עליו הם עוברים.